Regulamin


Regulamin

Przeczytaj regulamin korzystania z usług centrumteleporad.pl.

§1

 1. Portal „centrumteleporad”, zwany dalej „Portalem” świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 ze zm.), zwane dalej: usługami.
 2.  
 3. Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie Portalu jest P2 Med Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. I. Paderewskiego 21, 81-410 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691826, NIP 5862321704, REGON: 368082790

§2

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, w tym warunki i zasady zakładania i prowadzenia przez Portal konta Klienta, służącego identyfikacji Klienta i zamawianiu teleporad medycznych świadczonych przez Lekarza jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, na rzecz Klienta.

§3

 1.  Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1/ Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Dz.U.2019.537 t.j. z dnia 2019.03.21 ze zm.) i wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t.j. z dnia 2018.11.23 ze zm.) 

2/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot posiadający zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej w postaci zamówienia u Lekarza teleporady medycznej za pośrednictwem Portalu. Jeśli pacjentem jest osoba inna niż Klient, postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące udzielenia świadczenia zdrowotnego odnoszą się również do pacjenta;

3/ Opłata  – koszt teleporady medycznej, zamówionej za pośrednictwem Portalu, wynoszący od  39 zł do 59 zł – dla konsultacji Lekarza Pierwszego Kontaktu, oraz od 39 zł do 150 zł za poradę z zakresu pediatrii,  laryngologii, alergologii, endokrynologii, dermatologii, diabetologii, ginekologii, kardiologii, pulmonologii, neurologii, urologii, specjalisty ortopedy i chirurga ortopedyczno-urazowego, chirurga ogólnego, chirurga dziecięcego, specjalisty psychiatrii, psychologa, psychoterapeuty, dietetyka; opłata stanowi całość należności Lekarza, wynikającej z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Pacjenta. Koszt teleporady medycznej w soboty niedziele oraz święta (dni ustawowo wolne od pracy) jest ustalany indywidualnie.

W przypadku wcześniejszego opłacenia usługi i odwołania jej w czasie krótszym niż 1h przez uzgodnioną godziną, potrącona zostaje kwota rekompensaty w wysokości 30 PLN.

4/ Pacjent – osoba fizyczna wskazana przez Klienta w chwili składania zamówienia na wykonanie teleporady medycznej, uprawniona do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego udzielanego przez Lekarza podczas teleporady medycznej.

5/ Portal – serwis internetowy prowadzony przez zarządzającego Portalem, znajdujący się pod adresem centrumteleporad.pl.

6/ Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania przez Klienta z Portalu i usług, które są za jego pośrednictwem zamawiane,

7/  Strona internetowa – strona internetowa centrumeteleporad.pl,

8/ Teleporada medyczna – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza podczas rozmowy teleponicznej lub wideoczatu, zamówionej za pośrednictwem Portalu, wykonywana zdalnie przez Lekarza.

§4

 1. Portal umożliwia zamawianie teleporad medycznych na terenie całej Polski.
 1. Teleporady medyczne zamówione za pośrednictwem Portalu wykonywane są w godzinach 07:00-22.00 w zależności od dostępności Lekarzy.
 2. Portal nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2019.993 t.j. z dnia 2019.05.28 ze zm.) ani usług transportu sanitarnego.
 3. Portal nie gwarantuje, iż każdy lekarz wykonujący teleporadę medyczną posiadać będzie możliwość wystawienia recepty refundowanej lub zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.

§5

 1. Zamawianie teleporad medycznych za pośrednictwem Portalu realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Portalem a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności.
 2. Poprzez zawarcie umowy z Portalem, Klient:

1/ oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,

2/ oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 ze zm.), w przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, numer PESEL, wiek i adres, i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Portal w/w danych,

3/ zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Lekarza opłaty za teleporadę medyczną zgodnie z Cennikiem,

4/ oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,

5/ udziela zgody by Portal skontaktował się z Klientem w ciągu 72 godzin po zakończeniu porady, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej w celu zebrania oceny i opinii Klienta o wykonanej przez Lekarza usłudze.

§6

 1. Przedmiotem usług Portalu jest umożliwienie zamówienia przez Klienta u Lekarza teleporady medycznej, która wykonana zostanie przez Lekarza na podstawie umowy zawartej następnie pomiędzy Klientem a Lekarzem.
 1. Portal umożliwia zamówienie teleporady medycznej u Lekarza, z którym ma zawartą umowę na mocy której Lekarz wyraził zgodę na udostępnienie informacji o oferowanych przez Lekarza teleporadach medycznych.
 2. W przypadku zamówienia porady Lekarza Pierwszego Kontaktu w cenie od 59 zł –  Portal umożliwia umówienie teleporady medycznej Lekarza udzielającego świadczenia lekarskiego w zakresie podstawowym. Portal nie gwarantuje posiadania przez Lekarza specjalizacji.
 3. W przypadku zamówienia porad z zakresu specjalistycznego Portal nie gwarantuje wykonania teleporady przez lekarza specjalistę – teleporada może być wykonana przez lekarza rezydenta kliniki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, posiadającego zezwolenie kierownika kliniki i kierownika specjalizacji na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywanej specjalizacji.
 4. Korzystanie z Portalu przez Klienta może odbywać się za pomocą Strony internetowej.
 5. Korzystanie z Portalu przez Klienta jest bezpłatne.

§7

 1.  Klient może dokonać zamówienia teleporady medycznej – telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Portalu – po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o jego zaakceptowaniu.
 1. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem formularza zamówienia usługi medycznej, znajdującego się na Stronie internetowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności, w tym telefonicznie. Rozmowy telefoniczne, wykonywane na numer telefonu podany na Stronie internetowej są nagrywane.
 2. Składając zamówienie teleporady Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

a/ imię i nazwisko lub firmę Klienta,

b/ adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,

c/ numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem oraz adresu poczty elektronicznej Klienta,

d/ imię, nazwisko, numer PESEL i wiek Pacjenta

e/ żądany dzień i czas porady

 1. Składając zamówienie na teleporadę Lekarza, klient potwierdza, iż Pacjent dla którego umawiana jest porada nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. W przypadku wątpliwości klienta co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Portal nie interpretuje objawów u Pacjentów, a jedynie pośredniczy w umówieniu teleporady medycznej z Lekarzem. Portal nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację przez Klienta objawów pacjenta i skorzystanie z usługi Portalu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podawanych informacji w tym również z tytułu posiadania uprawnienia do podania danych osobowych pacjenta oraz zamówienia teleporady na wskazany przez siebie numer telefonu.
 3. Zgłoszenie zapotrzebowania na teleporadę poprzez stronę internetową jest każdorazowo rozpatrywane przez Portal, który potwierdza lub odrzuca możliwość wykonania teleporady, dzwoniąc na numer telefonu podany przy zamówieniu usługi,  lub wiadomość elektroniczną na podany przy zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 4. Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie niniejszego Regulaminu jest zarządzający Portalem, wskazany w §1 ust. 2 Polityki Prywatności
 5. W celu realizacji zamówienia zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia Lekarzowi danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Lekarz staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.

§8

1. Portal potwierdza dostępność Lekarza mającego wykonać teleporadę, podając Klientowi imię i nazwisko Lekarza.

 1. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, Portal dokonuje na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, w tym telefonicznie.
 2. Potwierdzenie przez obie strony teleporady medycznej Lekarza i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu serwisu, pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz Lekarza.
 3. Portal zastrzega sobie możliwość odwołania potwierdzonej teleporady medycznej, w przypadku gdy jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn losowych.
 4. W przypadku, gdy wykonanie potwierdzonej teleporady medycznej stało się niemożliwe z przyczyn losowych, Portal konstatuje się niezwłocznie z Klientem na podany przez niego numer telefonu, oraz, jeśli to możliwe, proponuje inną datę lub godzinę porady.
 5. W przypadku zgłoszenia przez Lekarza braku możliwości wykonania teleporady medycznej Portal zastrzega sobie możliwość umówienia usługi z innym dostępnym lekarzem.

§9

 1. Z tytułu wykonania teleporady medtcznej Klient uiszcza opłatę wyłącznie Lekarzowi.
 1. Opłata uiszczana jest przed wykonaniem teleporady medycznej w trakcie składnia zamówienia na stronie internetowej Portalu. Przy płatności poprzez stronę, Portal pośredniczy jedynie w pobraniu opłaty w imieniu Lekarza wykonującego świadczenie. Pacjent nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu płatności poprzez stronę internetową.
 2. Klient może opłacić teleporadę jedynie za pośrednictwem Serwisu internetowego jedynie po jej potwierdzeniu przez Portal, podaniu imienia i nazwiska lekarza i przybliżonego czasu usługi.
 3. W przypadku potwierdzonej pomiędzy Lekarzem i Klientem i opłaconej za pośrednictwem serwisu teleporady medycznej, portal nie ma możliwości zwrotu środków za opłaconą poradę jeśli zostanie ona odwołana bądź nie dojdzie do skutku z winy Klienta.
 4. Jeśli potwierdzona i opłacona porada zostanie odwołana z winy lekarza, Portal zwróci całą opłaconą za jego pośrednictwem sumę Klientowi.
 5. W przypadku gdy Klient opłacił poradę, której Portal nie potwierdził i tym samym porada nie dojdzie do skutku, bądź Klient ze swojej winy nadpłacił za poradę większą sumę, Portal zwróci nadpłacone środki za niewykonaną przez Lekarza usługę, z potrąceniem kosztów płatności za pośrednictwem strony wynoszących do 2.5% od nadpłaconej sumy.
 6. Podmiot zarządzający Portalem obowiązany jest wystawić paragon fiskalny oraz fakturę. Na żądanie, zgłoszone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21 ze zm.) Lekarz zobowiązany jest do wystawienia faktury, w terminie określonym w przepisach tej ustawy.

§10

 1. Dokumentacja medyczna powstała w wyniku teleporady jest prowadzona przez Lekarza w wersji elektronicznej, który odpowiada za jej przechowywanie i udostępnianie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 dnia listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127 t.j. z dnia 2019.06.17 ze zm.).

§11

 1. Zarządzający portalem Portalu dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie z Portalu. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.

§12

 1.  Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Portalu.
 2. Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia od Klienta zamówienia na wykonanie teleporady medycznej przez Lekarza, w przypadku:

1/ braku dostępności lekarza oraz w każdym innym przypadku, gdy przyjęcie zamówienia nie jest możliwe,

2/ Klient lub inna osoba obecna podczas wykonania teleporady medycznej w przeszłości naruszył dobra osobiste Lekarza lub zarządzającego Portalem,

3. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji na Portalu, chyba że zarządzający Portalem wyrazi na to zgodę.

§13

 1.  Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za:

a/ podanie przez Klienta, podczas jego rejestracji na portalu, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,

b/ ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w tym Lekarzy, w związku z korzystaniem z Portalu,

c/ jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Portalu,

d/ ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu,

e/ jakość świadczonych przez Lekarzy usług medycznych oraz wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Lekarzy,

d/ brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Portalu na podstawie informacji podanych przez Lekarzy,

e/ odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy oraz wynikłe z tego tytułu szkody.

f/ opóźnienie wykonania teleporady, z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Portalu lub Lekarza.

§14

 1. Portal centrumteleporad.pl, jego zawartość oraz dokumenty udostępnione przez zarządzającego Portalem w celu korzystania z niego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03 ze zm.).

§15

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Portal oraz pytania dotyczące sposobu działania Portalu można przesyłać na adres siedziby zarządzającego Portalem wskazany w pkt 1.2.

§16

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wykonania usługi zamówionej za pośrednictwem Portalu i wygasa z upływem 48 godzin po jej zakończeniu, pod warunkiem uiszczenia opłaty za wykonaną usługę.

 1. Zarządzający Portalem zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia w ich zakresie umów podwykonawstwa.
 2. O przeniesieniu całości lub części praw zgodnie z ust. 1 Klient informowany jest poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na Stronie internetowej.

Klient nie może bez pisemnej zgody zarządzającego Portalem cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

§17

 1. Zarządzającego Portalem zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej.
 2. Zmiany nie mają zastosowania w odniesieniu do zamówień na teleporadę medyczną przyjętych i potwierdzonych przez Portal zgodnie z postanowieniami pkt 8, chyba że Klient wyrazi zgodę na taką zmianę.

§18

 1.  W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zarządzającego Portalem.

§19

 1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2020.
 2. Regulamin udostępniony zostaje na Stronnie internetowej, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszego serwisu, pisz na adres: kontakt@centrumteleporad.pl