Polityka prywatności


Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez
Centrumteleporad.pl (Administrator). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od pacjentów i użytkowników serwisu internetowego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

P2 Med Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. I. Paderewskiego 21, 81-410 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691826, NIP 5862321704, REGON: 368082790 (dalej także jako: Serwis).

 1. Definicje
 2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.wezwijdoktora.pl
 3. Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 4. Administrator – P2 Med Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Gdyni, ul. I. Paderewskiego 21, 81-410 Gdynia, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691172, NIP 5862321756, REGON: 368095870, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 6. Dane osobowe – wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby przy wykorzystaniu tych informacji.
 7. Odbiorcy danych – podmioty, którym dane osobowe są ujawniane.
 8. Podmioty przetwarzające – podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, w celach i sposobach ustalonych przez administratora.
 9. Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu Wezwijdoktora.pl.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r.
 11. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 1. Zasady ochrony danych osobowych
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 3. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z RODO, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z dnia 2019.12.20 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez pacjenta i użytkownika zgody.
 4. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
 5. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 7. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: specjalistom wykonującym teleporadę medyczną, firmom księgowym, dostawcom systemy płatności on-line, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II. Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 1. podczas korzystania z zasobów strony www.centrumteleporad.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies” (szczegółowa regulacja znajduje się w POLITYCE COOKIES),
 2. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajduje się numer telefonu, pod którym można się z nami kontaktować;

III. W jakim celu są wykorzystywane zebrane przez nas dane

 1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług przez Administratora oraz związanych z tym obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 a) b) i c) RODO.
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingowych realizowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne oraz poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.

IV. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych, udostępnieniu osobom nieupoważnionym oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu czy uszkodzeniu.

V. Prawa użytkownika

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług oferowanych przez Administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Administrator respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do P2 MED SP. Z O.O., SP. K. pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
 5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

VI. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Administratora mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach pacjenci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Administratora.

VII. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres e-mail kontakt@centrumteleporad.pl.